توریستین، تمام جهت‌گيري‌ها و فعاليت‌هاي خود را جهت ترسیم عینی آینده‌ای رویایی و رسيدن به آن، تنظيم مي‌کند.

ما سفر را برای مخاطبان‌مان همچون دیگر رفتارهای اصیل انسانی نظیر آیین‌ها و جشنواره‌های گروهی به انتخابی لذت‌بخش برای رسیدن به آرامش{درونی} و دوستی میان انسان‌ها و ملت‌ها {صلح درونی و بیرونی} تبدیل می‌کنیم.